Chúng tôi: Công ty TNHH Mona Media > Mã Số Thuế: 0313728397 xin thông báo:

1/ Tên miền này từ trước tháng 02/2020 KHÔNG THUỘC SỞ HỮU CỦA Công ty TNHH Mona Media. Chúng tôi chỉ mua lại tên miền này từ 02/2020

2/ Người chủ sở hữu trước đây của tên miền MonaMedia.vn thường mạo Xưng là công ty Mona Media nhưng trên thực tế là KHÔNG PHẢI. Họ đứng tên một công ty khác và ký hợp động với quý bạn trên danh nghĩa của công ty đó, không phải công ty TNHH Mona Media

3/ Việc sở hữu một Gmail [email protected] cũng nằm trong các việc mạo xưng danh nghĩa của chúng tôi, và để đăng ký một email như vậy là một việc rất đơn giản, không có tính pháp lý.

4/ Xin lưu ý, công ty TNHH Mona Media chỉ ký hợp đồng với quý khách dưới danh nghĩa Công ty TNHH Mona Media với Mã Số Thuế: 0313728397. Nếu quý bạn không phải đã từng ký hợp đồng với chúng tôi nghĩa là quý bạn đã làm việc với một công ty khác đang mạo xưng chúng tôi

Xin tham khảo thêm video duói đây về các trường hợp mạo danh thương hiệu của bạn trên internet

Mona.Media